Skip to main content

Praktična tantrička nauka počinje na fizičkoj razni i napreduje ka fizičko – psihološkoj razni, a zatim na psihološko – spiritualnu razinu i na kraju se završava sjedinjenje tragaoca sa Apolutom ili Najvišom Sviješću ili Brahmanom.

Tehnika Tantre predstavlja unutrašnju snagu ili višu Svjesnost..
Tantrik mora znati da je svaki čovjek na svom putu ka Apsolutu i da ima svoje mjesto u svijetu i Univerzumu, bez obzira o kome se radi te da on kao takav ima određeni uticaj na svijet u kojem se nalazi i samim tim ima svoju svrhu
U tantri duhovnom praksom se preobrazuje ljudska niža priroda koja predstavlja ograničenost, uvjetovanost, materijalizam, dualnost, ego, čulne vezanosti, emocije nižih svojstava u višu Prirodu , to su vrilne viših emocije, dobrota, suosječanje, ljubav, jedinstvo predanost, i sloboda od čulnih poriva. To je oblik ili vid susreta samih sa sobom. Tantra kaže da “gdje nema suočavanja nema ni napretka. Suočavanje označava transformaciju sirovih tj. grubih elemenata u suptilnije elemente Drugi naziv ovog procesa je uzdizanje kundalini energije, što sve u konačnosti vodi duhovnoj Svjesnosti, ili istinskoj zbilji našoj pravoj prirodi.

U samoj praksi mogući su razlićiti nivoi postignuća od mentalnih moći, do drugih vidova ekspanzije uma za koje treba praktikant biti na vrijeme upoznat. Jer ono što je bitno je u tom procesu ne smije se nikada zaboraviti Parama Brahmu (Bramacharja – Hodanje sa Brahmom), Najiviši oblik bilo kojeg izražavanja, i ako sadaka krene u zloupotrebu stečenih moći događa se suptilno nazadovanje i zapreke koje onemogućuju dalji napredak.
Karakteristike koje se traže su predanost i vrijednosti koje treba održavati poput pravila Yame i Niyame bez obzira koliko velik bio njegov napredak i koliko se on uzdigao iznad ograničenja niže prirode. On ne smije zaboraviti svoj viši cilj a koji je postizanje  oslobođenja od niže prirode i dualnosti, te taj cilj mora uvijek pamtiti pridržavajući se pravila propisanih Tantričkom praksom. On ne smije da odbaci ljudske moralne osobine i mora djelovati u skladu sa tim tj. treba potpomagati ljudski napredak ka Evoluciji, truditi se da unaprijedi ljudsku zajednicu i da na taj način njegova praksa poprimi oblik služenja svijetu uvijek znajuči da s tim služenjem on služi Najvišoj Svijesti ili Brahmanu ili Apsolutu, samom Životu.
Tantra ga uči da između njega (njegove Istinske Prirode) i Najviše Svijesti nema razlike, a također ispoljeni svijet jeste ispoljeni Brahman, stoga on mora služiti svijetu kao primjer i odnositi se prema njemu kao prema Apsolutu.

Bez obzira koliko napredan praktikant Tantre bio i koliko on sam ovladao sidijima i mentalnim moćima on ne smije nikada postati “objekt isticanja”. Ne smije pasti pod uticaj svoje niže prirode te ispoljavati ili zlupotrebljavati svoje moći zbog bilo kojeg razloga (postoje iznimci u ovom, a oni se vežu sa uticaj karme). On mora ostati dosljedan svojoj Sadhani i neumorno se kretati ka Sjedinjenju svoje prirode (sebe) sa sjedinjenjem sa Apsolutom (Višom Prirodom). Njegova sadhana mu omogučava da stane na predstolje ljudske Evolucije, a ne da zadovoljava i zabavlja ljude sa ispoljavanjem svojih moći podržavajući njihovu ljenost i inertnost.
Ideal je da svaki čovjek ima svoj izbor  biti slobodan onoliko koliko sam može i smije i kao takvog ga se ne smije ograničavati ili mu se nametati bilo kakva umjetna ograničenja. Tantra ne priznaje bilo kakva ljudska ograničenja, tipa: politička, socijalna, etnička, po boji kože, nacionalna, ekonomska, vjerska i slično.

Ono čemu Tantra daje veće značenje je u  razlici da li neko ide Putem Evolucije ili ne. I to je jedina razlika koja postoji između ljudi. Ali čak i ako neko nije izabrao Unutrašnji Put ili Put Evolucije on samim tim nije manje čovjek od bilo koga pa čak i Tantrika, i samim tim ima sva prava kao bilo ko drugi.

Ideal Tantrika i njegove Prakse je da ispravnim uputama  biva vođen ka Jedinstvu sa Univerzumom ili njegovom Višom Prirodom.
Definicija Tantre je:”Taḿ jád́yát tárayet yastu sah tantrah parikiirttitah”
(Tantra je disciplina koja oslobađa čovjeka od ograničenja i tuposti (inertnosti, ljenosti).)

Ovaj proces tantra tehnike se razlikuje od mnogih spiritualnih disciplina i on stavlja naglasak na odnos Učitelja (Gurua) i Učenika. Učenik se mora pridržavati prakse koju je dobio od Gurua i to je prva faza u Tantričkoj tehnici.

Tantra se sastoji iz dva dijela: Nigame i Agame.  Uputa pravila koja je došla iz Shivinih usta ide do ušiju Parvati i na kraju odobrena od Krišne jeste Agama. Nigama je više teroretska nego praktična. Nigama nije bazirana na praktičnim instrukcijama, već je teoretski orijentirana.

To je razlog zbog kojeg Shiva nije dozvolio da se praksa prenosi pisanim putem ili da se bilo gdje zapisuje u bilo kojem obliku. Ali tokom vremena tantrička praksa je bila donekle izgubljena. Tada se pristupilo zapisivanju tantričke prakse da bi se sačuvala od zaborava i mijenjanja.

Značenja Tantre je, praktični postupak koji vodi proširenju Svijesti (Svjesnosti). Onako kako se prostor raspoznaje kada ga sunčevi zraci obasjavaju, tako se i Shiva prepoznaje kroz energiju Shakti koja je suština Sebstva.

 

Komentiraj