Skip to main content

Hiranyagarbha (zlatna maternica) je drugi naziv za Stvoritelja. Zato se o Stvoritelju govori kao o zlatu (bangaru). Ako to božansko zlato smjestite u srce, možete načiniti bilo kakav ukras po svom izboru, kao na primjer: Mir (śanti), i Ispravnost (dharma). Kao što bez zlata ne možete načiniti nakit, tako ni bez Boga ne možete postići śanti, satyu i dharmu. Hiranyagarbha je prisutna u svakome. Zlatne linge pojavljuju se iz zlatne utrobe, samo kad shvatite tu istinu i čvrsto se uvjerite da je Bog u vama, postići ćete sve moguće dobrobiti u životu.

Kozmička sila nalazi se u Božjem pupku. Zato Ga se naziva hiranyagarbha (zlatna maternica). Kako je pun Božanskog sjaja kojim zrači, kaže se da je Bog personifikacija ljepote i sjaja. Život ljudskog bića je najplemenitiji jer je obdareno načelom hiranyagarbhe. Boga nazivaju i prajapati (gospodar stvaranja) jer je On stvoritelj cijelog univerzuma. Da biste shvatili načelo Božanskosti, morate shvatiti unutrašnje značenje i značaj povezan sa svakim Božjim imenom. Bog ima mnogo imena i svako od njih ima duboko unutrašnje značenje. Zbog toga su naši preci svojoj djeci davali neko od Božjih imena.

Danas je čovjek u potrazi za Bogom i istražuje prirodu božanskosti. No kakvog smisla ima tražiti Boga izvana kad se već nalazi u vama? Bog je utjelovljenje ljubavi. Istina je samo njegovo  . vlastiti lik i vlastita priroda. Zato  čovjek nije u stanju shvatiti što se misli pod istinom. On neistinu smatra istinom kako bi zadovoljio svoje želje. Svrha je duhovnosti da objasni princip božanskosti i unutrašnje značenje imena dodijeljenih Bogu. Onaj koji slijedi duhovni put trebao bi se potruditi da razumije i iskusi princip božanskosti te da ga prenosi dalje.

U Rig i Yajur Vedi nalazimo himne o procesu stvaranja. Na kozmičkoj ili prājna razini dubokog sna (nemanifestirano ili latentno stanje) Boga nazivamo Īśvara. Na razini ideja dobivamo aspekt hiranyagarbhe. To je točka na kojoj se transcendentalne vode kreacije organiziraju u životodajne sile. Īśvara se očituje iz parabrahmana, a hiranyagarbha iz Īśvare. Virāt se očituje iz hiranyagarbhe. Prakŗti ili priroda je očitovanje virāta. Vrhovni kozmički božanski princip (parabrahman) sadrži, ali i nadilazi, svoja tri makrokozmička stanja: virāt (kozmičko tijelo), hiranyagarbhu (kozmički um-intelekt) i Īśvaru (kozmički život).

Hiranyagarbha je stanovnik, unutarnji upravljač ili antaryāmin. To je nit koja prolazi kroz sve cvjetove vijenca, načelo koje ujedinjuje individualno s kolektivnim, načelo božanske ljubavi, sūtrātman.

Lalitasahasranāma ili tisuću imena univerzalne Božanske Majke kaže da joj je lako prići ili je dosegnuti iznutra, kroz poniranje, no da ju je teško dokučiti kroz vanjsko štovanje. Naše životno putovanje započinje u carstvu prirode (prakŗti) i pretvara se u vezanost za svjetovne aktivnosti ili pravŗtti.

Puruśasūkta iz Rig Vede kaže nam da povežemo individualno s kozmičkim na različitim razinama, s tim da fizčka razina bude prva. Potom slijedi povezivanje na mentalnoj razini. U nadsvjesnom stanju su mudraci i yogini imali viziju hiranyagarbhe (zlatne samosjajuće izvorne sile iz koje su rođeni svi univerzumi). Svijest nastavlja postojati kroz sva stanja evolucije/involucije.

Na razini hiranyagarbhe, odn. taijasa ili svjetlosti, nalazi se duhovno srce. Na toj razini možete meditirati kako bi pospješili povezanost s kozmičkim božanskim intelektom.

Zbog toga su važne sadhane, jer trebamo iskoračiti u nivŗtti, odn. unutrašnje odvezivanje od svjetovnosti i zatim ući u kraljevstvo nevezanosti – u čisto duhovno transcendentalno ili turīya stanje. Stoga bismo se u  duhovnosti trebali postupno kretati od uobičajenog ritualističkog štovanja prema kontemplaciji o Vrhovnim sebstvom, (utjelovljenjem ātmana),  kojim se smatraju sva svjesna živa bića koja posjeduju atmičku moć, makar i u latentnom obliku.

Načelo univerzalne Božje ljubavi. Brahmasūtra je kozmička božanska nit ljubavi, uzrok svih uzroka svih manifestacija. Tu nema logike. To je zabavno jedino intelektualcima. Ako sebstvo na fizičkoj razini spojite s kozmosom, ostvariti ćete veliku ekspanziju (širenje).

Kroz ljubav umnažate svoju snagu do snage beskonačnosti. Takvim vas meditacijama podučavaju Upanišade. Prvo povežite sebstvo s obitelji; potom postepeno s prijateljima, društvom, gradom, zemljom, planetom, sunčevim sustavom, galaksijom, svemirom (kao u meditaciji na svjetlost). Upamtite da se sile mikrokozmosa umnožavaju toliko koliko se on dublje i čvršće spaja s makrokozmosom.

Sve forme odnose se na kozmičke energije s kojima se pojedinac povezuje kroz meditaciju. Hiranyagarbha ili načelo Vrhunske (Božje) Ljubavi je prvo očitovanje parabrahmana, nepromjenjivog Vrhunskog Bića. Kao što je Bhagavān Baba izjavio: ”Odvojio sam sebe od sebe kako bih mogao voljeti sebe.” Iz hiranyagarbhe je nastao svemir i s njim i svi dijelovi kozmosa. Makro kozmos i mikro kozmos imaju istu strukturu: i živa stanica (anda), i ljudski embrio (pinda) i svemir (brahmānda) imaju oblik jajeta ili linge.

Blistava zlatna linga, koja predstavlja načelo Božje ljubavi. Hiranyagarbha je Božja ljubav. Mi to načelo majčinske ljubavi poznajemo od prvog dana svog života. Isto tako i Božja ljubav izranja iz pupka i diže se iz duhovnog srca, koje je na našoj desnoj strani Ljubav je načelo koje povezuje i uređuje sve u kozmosu i mikrokozmosu. Ona prodire u sve. “Ljubav je očitovanje istine. Istina je struja, a ljubav je žarulja kroz koju svijetli. Pomoću istine možete iskusiti ljubav, pomoću ljubavi možete vidjeti istinu”

Uzmite primjer kokosa. Čvrsta vanjska ljuska može se usporediti s budnim ili višva stanjem, mekana jezgra sa snom ili taijasom, a voda, najunutarnjiji element, s dubokim snom ili prājnom. Iz vode nastaje jezgra; iz praiskonskih voda pojavilo se prvobitno ili početno načelo – hiranyagarbha, koju se u Vedama naziva Prvorođeni.

Za razumijevanje ovih vrijednosti treba odbaciti  (nadići) ego, koji je zadnji preostao za odbacivanje, pomoću samo-predaje i požrtvovnosti i, iznad svega, stjecanjem iskustvenog znanja o Vrhunskom sebstvu. To je bit   jñāna yoge – neegoističnost i nesebičnost, zajedno s duhovnim znanjem. Ego je najveća prepreka samospoznaji (spoznaji sebstva). Poistovjećenost s tijelom mora nestati. Proces otkrivanja ātmana (Boga) i poistovjećivanja s Njim nepogrešivi je put ka oslobođenju. Da bi uklonili ego, nužno je predati se i razviti osjećaj nevezanosti za tjelesne i svjetovne želje. Trebamo ustrajno njegovati svijest i spoznaju da postoji jedan paramātman, najviše “sve-sebstvo” (Omniself) koje se nalazi u svima nama.

Hiranyagarbha, ili Zlatno Jaje, je prva manifestacija Brahmana u kojoj buduće živo biće ostaje u sjemenoj formi. Prana je Ono što je obdareno silom djelovanja. Svijest se održava (traje, postoji) kroz sva stanja evolucije/involucije. Razina Hiranyagarbha-thaijas je spiritualno srce, gdije se može meditirati kako bi se održavala (hranila i njegovala) veza sa božanskom kozmičkom energijom.

Svi ti oblici vezani su uz kuzmičku energiju, na što se individualno biće spaja putem meditacije.

Brahman je prvi. On je uvijek bio i uvijek jest. Iz njega je rođena kozmička utroba (hiranyagarbha)  koja predstavlja zgusnutu energiju koja se razvila u šireći svemir.. Isto je tako iz njega potekla i Veda. Naziv prathamaja vrlo je prikladan za Vede. Budući da su ršiji čuli i izgovarali Vede, po njima se one još nazivaju arša. Vede su izvor ćudorednog života i ispravnog ponašanja (dharma).

Naša Kreativna Božanska Svijest ili Duša posjeduje specifičan aspekt kvantne energije. Valovi okoline u kojoj se nalazimo, sve stvari i stvorenja plutaju ili postoje. Ova Matrica kvantne energije valova je Beskonačno informacisko polje koje nas okružuje! Mi stvaramo našu fizičku stvarnost i događanja iz tih Kvantnih Energetskih Valova kad ih samo gledamo. Mi ih pretvaramo u fizički realitet pomoću naše svesti!

Naša svijest je od višeg reda energije nego što naši znanstvenici znaju o tome. Svi od nas su Ko-Tvorci pomoću Beskonačno kreativne sile koja živi u nama … Jer svi smo mi sama matrica postojanja.

Join the discussion 2 komentara

Komentiraj