Skip to main content

Tri gune, ne smije se zaboraviti, pripadaju mayi, Prakriti ili neznanju, koja uključuje sve u Prirodi – anorgansko, organsko ili psihičko. One su obilježja/svojstva relativnosti. Tako dugo dok je čovjek privržen bilo kojoj od njih on je pojavno biće a ne slobodna duša. Sve se nalazi pod utjecajem guna. Božanstva su nadljudska bića kod kojih dominira sattva; kod ljudi dominira rajas; a kod nižih bića tamas.

Sâm Brahman, nedirnut mayom, je iznad guna. Sattva vezuje čovjeka s privrženošću sreći, rajas s privrženošću aktivnosti, a tamas obmani. Tri gune možemo usporediti s pljačkašima koji napadaju čovjeka iz zasjede u šumi. Tamas, jedan od razbojnika, želi ga uništiti, ali na nagovor rajasa, drugog razbojnika, veže mu ruke i noge za drvo i otima mu sva njegova blaga. Nakon nekog vremena, sattva, treći razbojnik, se vraća, oslobađa čovjeka od okova, izvodi ga blago iz šume te ga dovodi na autoput koji vodi ravno njegovoj kući. Zatim se sattva od njega oprašta, budući da je ona također razbojnik i ne usuđuje se pratiti čovjeka dalje od šume zbog straha od policije. Tamas želi uništiti čovjeka; rajas ga vezuje za svijet i otima mu njegova duhovna blaga, sattva mu pomaže da na e put ka Slobodi. Tamas treba biti nadvladan rajasom, a rajas sattvom. Konačno, treba također napustiti i sattvu, ako aspirant teži ka totalnoj Slobodi. Istina se nalazi iznad tri gune.
Od mahata, pod utijcajem sattve, nastaje ahamkara. Ahamkara je jednostavnim riječima «lažni ja» – odnosno osjećaj jastva, osobnosti kojim se osoba izdvaja. Filozofi definiraju ovaj pojam kao sveukupnost psihičkih sadržaja sa kojima se subjekt poistovjećuje. Predstavlja iskrivljenu sliku o sebi. Mjesec u bunaru – Aham – ja – kri – vršilac. «Sveto čudovište» kome ljudi obično sve žrtvuju u toku života.

1 – gubi se poistovjećivanje poistovjećivanje misli da je duhovna → sa tijelom i → sa djelima i → uzrok djela i da vizija umom mislima posjeduje objekte. Osoba misli da ima odnos sa objektima, ali čak i da ima, taj odnos je privremen i prolazan. Aham – (ja) i mama (moje) su najdominantnije funkcije lažnog ega, koje udružene čine osnovu egoistične sfere. One određuju stav prema drugim živim bićima, svijetu i Bogu. Ahamkara je uvijek odgovorna za ograničenja, podjele, fragmentacije koje određuju raznolikost u univerzumu. Manas nastaje od ahamkare pod utjecajem sattve. To je Kozmički Um, princip saznanja.

Manas je čulni ili površni um u odnosu na buddhi i predstavlja centar za prikupljanje podataka iz vanjskog svijeta kroz čula. Te podatke on spaja i razrađuje u pravila. Manas je također spoznajni, osjećajni i djelatni organ individue. Manas je veoma pogrešiv i promjenljiv jer je izložen konstantnom prilivu vrittija (impresija, misli, emocija…) koje nastaju zbog dodira čula sa predmetima čula. Čula uplivaju poplavu sirovih informacija u manas, stvarajući neprestan tok misli, slika, emocija i želja vezanih za vanjski svijet. Konačno oni su strani pravoj prirodi živog bića koja je duhovna. Može se otprilike usporediti sa platnom na koje čula projeciraju slike iz pojavnog svijeta. Te slike su uglavnom iskrivljene i ne odgovaraju višoj realnosti. Međutim ego se poistovjećuje sa njima i na osnovu njih gradi svoje koncepciju svijeta i svoje ličnosti, svjetovne i privremene.

Zajedno sa manasom nastaju i 5 sposobnosti opažanja (sluh, dodir, vid, ukus i miris) i njihovi organi (uši, koža, oči, jezik i nos). Sljedećih 5 principa koji nastaju iz ahamkare pod uticajem tama gune su tanmatre. To su arhetipski, izvorni elementi vibrirajuće energije koji potencijalno sadrže odlike zvuka, dodira, oblika, mirisa i ukusa.
Tanmatre su bez oblika i veličine, ne mogu se opaziti i predstavljaju najsuptilniji oblik opipljive materije. Povezane su sa čulima za sticanje znanja, a iz njih nastaju i pet grubih elemenata maha-bhuta.

TANMATRE ZVUK DODIR BOJA (OBLIK) UKUS MIRIS SPOSOBNOSTI ČULA SLUH OSEĆAJ DODIRA VID OSEĆAJ UKUSA OSEĆAJ MIRISA ČULNI ORGANI UŠI KOŽA OČI JEZIK NOS GRUBI ELEMENTI ETAR ZRAK VATRA VODA ZEMLJA Etar ima karakteristiku zvuka i opaža se ušima kroz sluh. Zrak ima odlike zvuka i dodira – može se opaziti i slušanjem ali posebno se opaža dodirom. Vatra ima odlike zvuka, dodira i boje – opaža se slušanjem, dodirom ali posebno gledanjem. Voda ima odlike zvuka, dodira, boje i ukusa i posebno se opaža ukusom. Zemlja ima sve odlike a posebno se opaža mirisom.
Etar je element koji ne možemo opaziti čulima već ga možemo samo intelektualno zamisliti. To je element koji je pun moćnih energija koje se neprestano kristalizuju u materiju i tako postaju moguće da se opaze čulima. Zapravo, on sadrži sve ostale elemente.

Kombinacije atoma koje nalazimo u prirodi su naknadne transformacije ovih pet elemenata. Duhovna planeta Goloka Vrindavana se poredi sa ogromnim lotosovim cvijetom. Ona je prebivalište Svevišnje Osobe, Boga. Brahmađoti je duhovni sjaj koji emanira iz planete Goloke.
U Brahmađotiju lebde nebrojene duhovne planete. Svaku od ovih planeta održava potpuna ekspanzija Boga i njeni stanovnici su vječno oslobođeni. Ove planete nazivaju se Vaikunte (bez tjeskobe), a Vrhovna ličnost tamo prebiva u svom slavnom obliku
Narajane plave puti poput dubokog neba ili oceana, sa četiri ruke u kojima drži školjku (simbol obnove i stvaranja), lotos (čistoća i univerzum), topuz (moći i znanja) i disk (kraljevski simbol predstavlja vječno i ciklično vrijeme i kontrolu nad vremenom). Njegove grudi ukrašene su božanskim draguljem – kaustuba a Njegova glava je ukrašena krunom simbolom Brahmana.

Komentiraj