Skip to main content

ABC, ĆDEGHIJKLMNOPRS, ŠTUVY

A


ADI : Izvor, početak, uzrok stvaranja.

ADI ANADI : Vječan, bez početka i kraja.

ADVAITA VEDANTA : Učenje o nedualizmu, monizam.

AHAM BRAHMASMI : Ja sam BRAHMAN.

AHAMKARA : Ego (lat. »ja«).

AHIMSA : Nenasilje, nikome ne htjeti naštetiti. Kodeks ponašanja koji je izraz ljubavi.

AJAPA JAPA : Stalno, spontano unutrašnje ponavljanje MANTRE.

AJNA ĆAKRA : Centar smješten u glavi, između obrva (treće oko). Vidi: ĆAKRA.

AKAŠA : Prostor, »eter«. Najsuptilniji element. Najfinija forma materije.

AKHANDA : Neraskidiv, nesalomljiv, koji se ne sastoji od dijelova.

ANAHATA ĆAKRA : Centar u predjelu srca. Vidi: ĆAKRA.

ANANDA : Blaženstvo, potpuna radost.

ANITYA : Nepostojano, prolazno.

APANA : Jedna od pet PRANA koje djeluju u tijelu.

APARIGRAHA : Odsutnost želje za stjecanjem, neposesivnost.

ARTHA : Bogatstvo. Jedan od četiri vidova smisla našeg postojanja (Dharma, Artha, Kama i Mokša). Osnovni vid je uvijek Dharma (ispravnost).

ASANA : Položaj tijela u yogi. Držanje tijela kod meditacije.

AŠRAMA : 1) Spiritualna komuna/zajednica. Samostan ili mjesto u kojem boravi Guru. 2) Jedno od četiri razdoblja života. Život čovjeka možemo raščlaniti na četiri stadija (ašrame), svaki s različitim pravima i dužnostima (Varnašrama-Dharma). To su a) Brahmaćari (učenik, student koji živi u celibatu), b) Grihasta (kućedomaćin, gazda kuće, obiteljski čovjek), c) Vanaprastha (onaj koji živi povučeno, umirovljenik), d) Sannyasa (onaj koji živi životom odricanja).

ASTEYA : Odsutnost želje za krađom.

ATMA(N) : Jastvo, »duša«, spiritualni pojedinac/individua. Istinsko (nefizičko) Ja.

AYURVEDA : »Znanje o dugom životu«, stari indijski medicinski sustav.

B


BANDHA : Sputavanje, zaključavanje.

BHAGAVAN : Gospod, veliki učitelj.

BHAGAVADGITA : Pjesma Gospodnja. Sveta knjiga, dio epa MAHABHARATA.

BHAJANA : Duhovna pjesma, pjesma posvećena Svevišnjem.

BHAKTA : Čovjek koji prakticira BHAKTI yogu.

BHAKTI : Duboka ljubav prema Bogu, predanost, pobožnost.

BHASTRIKA : Tehnika PRANAYAME, doslovno: »mjehovi« jer podsjeća na rad kovačkog mijeha za raspirivanje vatre.

BHAVA : Osjećaj, duboka apsorpcija duha u ljubavi prema Bogu. Produbljeniji stupanj BHAKTI. Bhave su kod Bhakti yoge različiti načini povezivanja s Bogom.

BHOGA : Uživanje u vanjskim stvarima, svjetovnost, silazni tijek energije, zaborav Boga odnosno istinskog Jastva.

BHRAMARI : Pčela, zujanje, tehnika PRANAYAME.

BIJA MANTRA : Sjemena MANTRA. Prirodno ime predmeta koje je sposoban čuti jedino pročišćen um yogija. Pedeset fonema sanskrta (49+OM) su specifične/određene praenergije i sadrže u sebi relevantne snage. Svaka BIJA MANTRA je vibracija jednog posebnog aspekta Boga ili ime specifičnog božanstva (npr. Isus). OM se naziva MAHA BIJA MANTROM ili velikom sjemenom mantrom jer je izvor i uvir svih ostalih.

BINDU : Točka. Sjeme.

BINDU ĆAKRA : Centar u predjelu tjemena.

BRAHMA : Kreator/Stvoritelj.

BRAHMAĆARYA : Čednost, čistoća, celibat, nevinost, suzdržljivost. Kontrola tendencije vanjskih izražavanja osjetila i uma.

BRAHMAJNANA : Znanje o Najvišemu, najviša Mudrost, znanje o BRAHMANU. Poznavanje BRAHMANA (Boga). Spoznavatelj Brahmana prepoznaje Sebe kao Brahmana.

BRAHMALOKA : BRAHMIN svijet, razina apsolutne stvarnosti.

BRAHMAMUHURTA : vrijeme svitanja, rani jutarnji sati prije izlaska Sunca.

BRAHMAN : Apsolutna Svijest. Bezlični aspekt Boga. Vrhovna Realnost tj. Apsolutna Stvarnost. Ocean Svijesti Same po Sebi.

BRAHMANA, BRAHMIN : Pripadnik svećeničke kaste.

BUDDHI : Intelekt, razum, razbor. Snaga razuma.

C, Ć


ĆAITANYA : Svijest.

ĆAKRA : Nivo svijesti. Doslovno: kotač/vrtlog. Energetski centar u tijelu. Kundalini Šakti (stvaralačka snaga) može djelovati u šest glavnih centara svjesnosti (ćakri), koji su raspoređene uzduž kičme. Svaka ćakra ima specifične energije koje dolaze do izražaja čim Kundalini Šakti (evolutivna sila) zaposjedne određeni centar. Šest glavnih ćakri tj. dinamičkih centara Kundalini Šakti su: Muladhara ćakra je temeljna/osnovna ćakra. Ona je najniži dinamički centar u običnom čovjeku. Energije u tri niže ćakre čine da je čovjekova pažnja zaokupljena jelom, spavanjem i seksom. Svadhisthana ćakra je drugi centar; nalazi se u visini dna/baze mokraćnog mjehura. Manipura ćakra je treći centar idući odozdo prema gore, a nalazi se u visini pupka. Anahata ćakra je četvrti centar i nalazi se u visini srca. Energije koje tu djeluju produhovljuju čovjeka tj. buđenjem srčanog centra kod čovjeka se produbljuje spiritualnost. Višuddhi ćakra je peti centar i smješten je u visini grkljana. Kad Kundalini Šakti dosegne taj centar, nije više moguće vraćanje (pad) na niže nivoe svijesti. Ajna ćakra je šesti centar i nalazi se u visini obrva. Na ovom nivou dolazi do izražaja svih natprirodnih snaga uma/duha što omogućuje neposredni doživljaj najvišeg Ja. Pritom se minimaliziraju sve tjelesne funkcije.

ĆANDRA : Mjesec.

ĆIDAKAŠA : Prostor svijesti.

ĆITTA : Spremište za memoriju u umu. Smještena je u Muladhara ćakri koju u odnosu na fizičko tijelo lokaliziramo na kraju debelog crijeva (kod anusa).

ĆITTA VRiTTI : Smetnje i pokreti/obrtaji u umu, poput valova u sveoceanu svijesti.

D


DARŠAN : Vizija božanske forme. Susret s prosvijetljenim majstorom.

DEVA : Božanstvo.

DEVI : Boginja, božica.

DHARANA : Koncentracija, usredotočenost, sabranost pažnje.

DHARMA : Pravednost, dužnost, ispravnost. Priroda i unutrašnja zakonitost stvari.

DHYANA : Meditacija kao pretposljednji stupanj Raja yoge.

DVAITA : Dvojnost, dualnost. Dualista povlači granicu između sebe (ovisnog) i Boga kao svemogućeg stvaraoca.

E


EGO : Latinska riječ koja znači »ja«. Izdvojeno/zasebno »ja«. Osjećaj odvojenosti je korijen svih zala.

G


GANDHA : Miris.

GANDHARVA : Nebeski glazbenik.

GITA : Pjesma. Npr. Bhagavad-Gita znači Pjesma Gospodnja.

GRANTHI : Čvor.

GUNA : Osobina, kakvoća prirode i postojanja. Supstanca i kvaliteta stvaralačke snage Boga. Stvaralačka snaga ili Kundalini Šakti se sastoji iz tri gune: Sattva, Rajas i Tamas. Sattva-guna je princip čistoće koji otkriva spiritualnu prirodu čovjeka; očituje se kao spokojstvo, vrlina itd. Rajo-guna je princip aktivnosti (koji se očituje kao strast itd.) koji usmjerava čovjeka ili prema sattva-guni (pa čini da čovjek teži ka spiritualnim spoznajama odnosno otkrivenjima duha) ili prema tamo-guni (koja prekriva osobu mrakom neznanja). Tamo-guna je princip tromosti/inercije. Ona veže čovjeka za gruba/ovozemaljska zadovoljstva te prikriva prirodu istinskog Ja preko identifikacije tog Ja s tijelom. Ove tri gune su modifikacije Kundalini Šakti pa su zbog toga relativne. U stanju Nirvikalpa Samadhija te tri gune se transcendiraju pa ne mogu više utjecati na svijest.

GURU : Duhovni učitelj. Spiritualni vodič.

GURU GITA : Odlomak iz SKANDAPURANE.

GURU KRiPA : Učiteljeva milost.

GURU MANTRA : Osobna MANTRA koju daje učitelj.

GURU TATTVA : Najviše načelo.

GURU VAKYA : Učiteljeva riječ.

H


HARI OM : Pozdrav »Bog je OM«.

HASTA MUDRA : Vidi: MUDRA.

HRiDAYA : Srce.

I


IĆĆHA ŠAKTI : Moć želje. Snaga volje.

IDA : Lijevi od tri glavna NADIJA (kanala PRANE).

INDRIYA : Pet osjetila i pet organa akcije.

IŠVARA : Apsolut personaliziran kao Vrhovni Gospod.

IŠVARA PRANIDHANA : Predanost Bogu odnosno Guruu.

IŠTA-DEVATA : Osobno božanstvo tj. aspekt Boga na kojeg pojedinac meditira. Bog poprima mnoge oblike za one koji ga traže, već prema afinitetima aspiranata. Mogući oblik za nekog čovjeka je Išta-devata kao Bog-čuvar ili zaštitnik.

IŠTA-MANTRA : Ime nečije IŠTA-DEVATE. Služi za prizivanje izabranog božanstva i nosi/sadrži u sebi sve snage i sposobnosti Išta-devate.

J


JALANDHARA BANDHA : Tehnika Hatha yoge (blokada bradom) putem koje se postiže da energija prolazi isključivo središnjim energetskim meridijanom (SUŠUMNA NADI).

JIVA : Živo biće. Individualna duša.

JIVANA : Život.

JIVAN-MUKTA : Oslobođen za života. »Slobodna duša.« Čovjek koji je dostigao Nirvikalpa Samadhi i koji se (prividno) spustio/vratio na nivo relativne svijesti. Premda živi u ovom svijetu relativnog, on nadilazi sve relativno kroz svoju identifikaciju s Apsolutom tj. on prebiva u najvišem Ja.

JIVATMA(N) : Duša, individualna svijest odnosno Bog u čovjeku.

JNANA : Najviše znanje, spoznaja Vrhovnog/jedinog Boga. Mudrost/uvid u srž (bit) svega postojećeg.

JNANA YOGA : Jedan od četiri glavna puta yoge. Vidi: YOGA.

JNANI : Onaj koji posjeduje Najvišu Mudrost.

JNANENDRIYA (JNANA-INDRIYA) : Pet osjetila percepcije: oči, uši, nos, jezik i koža.

K


KALI YUGA : Željezno doba, doba tame. Mi smo pri kraju Kali yuge. Postoje četiri doba koja se izmjenjuju sljedećim redoslijedom: Satya yuga (Zlatno doba, Doba Istine ili Čestitosti, traje 4800 godina), Dvapara yuga (Srebrno doba, traje 3600 godina), Treta yuga (Brončano doba, traje 2400 godina) i Kali yuga (Mračno doba, traje 1200 godina). Zatim ponovo slijedi Zlatno doba itd.

KAMA : Želja. Želja za zadovoljstvima. Pohota/požuda.

KARMA : Čin, akcija, djelovanje. Zakon uzroka i posljedica.

KARMA PHALA: Plodovi svakog rada, rezultati prijašnjih djela/aktivnosti. Sudbina kao posljedica prijašnjih želja i radnji.

KARMENDRIYA (KARMA-INDRIYA) : Pet organa za djelovanje tj. anus, genitalije, noge, ruke i jezik odnosno govorni aparat.

KRiPA : Milost.

KRiŠNA : Personifikacija božanske ljubavi. Simbol Jastva.

KRIYA : Pročišćavajuće djelovanje, aktivnost, rad.

KŠATRIYA : Pripadnik kaste ratnika i vladara. Član vojničkog staleža. Pojam Kšatriya-dharme je junaštvo. Odvažnost podrazumijeva napuštanje osjećaja osobne važnosti tj. nadilaženje ponosa. To podrazumijeva odličnost tj. nadilaženje ličnosti (ega).

KUMBHAKA : Faza zadržavanja daha tijekom PRANAYAME.

KUNDALINI ŠAKTI : Stvaralačka snaga Brahmana u tijelu. Centralna snaga u tijelu. (Vidi: ĆAKRA). Kada se kreće u Sušumna nadiju, Kundalini Šakti (evolutivna sila) se ispod nivoa grudi očituje kao seksualnost, u području grudi poprima obličje božanske ljubavi, a u kupoli glave se pojavljuje kao božanska svijest.

L


LAKŠMI NADI : Vidi: NADI.

LOKA : Svijet. Različiti svjetovi su različita stanja svjesnosti. Loka nije mjesto u prostoru već specifična frekvencija uma. Npr. loke su fizički univerzum, astralna razina, nebeski plan postojanja (Devahan) i kauzalni/uzročni nivo postojanja.

M


MAHA BANDHA : Tri BANDHE zajedno (Bandha traya ili trostruki sputaj) tj. JALANDHARA BANDHA + MULA BANDHA (kontrakcija perineuma) + UDDHIYANA BANDHA (uvlačenje trbuha prema kičmi i uvis).

MAHA BHEDA : Tehnika Hatha yoge.

MAHA MUDRA : Tehnika Hatha yoge, vrhunsko tantričko učenje

MAHA VEDA : Tehnika Hatha yoge.

MAHASAMADHI : Samadhi bez povratka, svjesno umiranje yogija.

MAHATMA : Velika duša.

MALA (JAPA MALA) : Niska/brojanica od 108 zrna. Neki je koriste prilikom MANTRA JAPE.

MANAS : Naziv za um u cjelini. Naziva se još i unutrašnjim organom (ANTAHKARANA). Duh/um kao sredstvo spoznaje samog sebe. Um ima četiri glavne sposobnosti: htjeti, osjećati, misliti i sabrati se. Pomoću osjetila um se okreće prema van (postaje ekstrovertan) i percipira/prepoznaje vanjski svijet, koji je zapravo njegova projekcija. Um ne živi sam od sebe, nego snagu/život crpi iz svog izvora – Kundalini Šakti. Tijelo posuđuje/upija svoju snagu od uma, a um dobiva svoje svijetlo od Kundalini tj. Božje moći.

MANIPURA ĆAKRA : Centar u predjelu pupka, solarni pleksus. Vidi: ĆAKRA.

MANTRA : Sveti slog, riječ ili formula pomoću koje se razvijaju, prema uputama GURU-a, duhovne snage i sposobnosti. Svrha ponavljanja mantre u početku nije koncentracija nego purifikacija/pročišćenje, koje pak omogućuje koncentraciju. Putem MANTRA JAPE naš duh dobiva na snazi, čistoći i koncentraciji.

MANTRA DIKŠA : Posvećenje/inicijacija u rad s mantrom od strane kvalificiranog učitelja (GURU-a).

MANTRA JAPA : Ponavljanje mantre. Može biti glasno, šapatom ili mentalno. Glasno ponavljanje uključuje mentalno. Za aspiranta jake koncentracije najjače/najdjelotvornije je mentalno ponavljanje.

MAUNA : Šutnja, disciplina fizičke i mentalne šutnje.

MAYA : Privid, kozmička iluzija, snaga koja obmanjuje odnosno razlog za dualnost: Jednota se kroz opsjenu (tj. vrijeme, prostor i uzročnost) pojavljuje kao univerzum raznolikosti (tj. imena i forme kao što su materija, masa i energija). Maya je isto što i PRAKRiTI ili ne-Jastvo.

MEDHA NADI : Vidi: NADI.

MOHA : Ovisnost, vezanost, zaluđenost.

MOKŠA: Sloboda. Oslobođenje iz okova dualnosti.

MUDRA : Psihofizički položaji/kretnje Hatha yoge kojima se utječe na strujanja energije u tijelu i umu. Npr. postoje različiti položaji ruku (a osobito prstiju) koji preusmjeravaju životnu silu u poželjnije obrasce i to su tzv. HASTA MUDRE.

MULA BANDHA : Stezanje perineuma, radi se u kombinaciji s PRANAYAMOM. Ovo je jedna od tri komponente Bandha Traya-e (MAHA BANDHA-e), premda se može prakticirati zasebno.

MULADHARA ĆAKRA : Centar u bazi kralježnice. Vidi: ĆAKRE.

N


NADA : Oscilacija, vibracija, titraj, zvuk.

NADI : Suptilni vodiči (kanali, meridijani) kojima životna energija tj. PRANA protječe suptilnim tijelom. Nadi se može prevesti kao »živac«, no tim izrazom nisu obuhvaćeni samo živci nego svi energetski kanali kojima protječe živčana energija odnosno prana. Idućih šest nadija su vrlo važni: IDA i PINGALA nadi, smješteni su lijevo i desno od kičme, djelomično se podudaraju s lokacijom parasimpatičkih živaca. Između njih, u području kičmene moždine, je centralni energetski meridijan poznat kao SUŠUMNA nadi. SARASVATI i LAKŠMI nadi su energetski kanali u prednjem dijelu tijela koji odgovaraju IDA i PINGALA nadiju na stražnjoj strani tijela. Na lijevoj strani je SARASVATI nadi (kroz kojeg se odvijaju misaone funkcije), a s desne strane je LAKŠMI nadi. Kao prednji (na sredini, s prednje strane tijela) pandan SUŠUMNA nadiju se poslije dvanaest godina potpunog pridržavanja Brahmaćarye (seksualnog suzdržavanja u mislima, riječima i radnjama) razvije MEDHA nadi koji onda omogućuje posvemašnje pretvaranje seksualne energije u OJAS ŠAKTI (veliku mentalnu moć) te time omogućuje stalnu viziju samoga Sebe (božanskog Jastva).

NETI : Tehnika pročišćavanja nosnica. Radi se uz pomoć za to oblikovane posude, tzv. NETI LOTA-e.

NIRGUNA : Neuobličena, slobodna od GUNA (odnosi se na najvišu stvarnost).

NIRODHA : Zauzdavanje, prestanak.

NIRVANA : Utrnuće ega. Sinonim za NIRVIKALPA SAMADHI.

NIRVIKALPA SAMADI : Najviši stupanj SAMADHI-ja, stanje posvemašnjeg jedinstva sa sveopćom sviješću. Realizacija bezobličnog (bez forme) aspekta Boga. Stanje najviše svijesti o samome Sebi.

NIŠKAMA KARMA : Nesebičan rad, rad bez očekivanja plodova/rezultata rada.

NITYA : Vječno(st).

NIYAMA : Drugi stupanj Aštanga (=osmerostruke) yoge čiji se prvih pet stupnjeva nazivaju Hatha yogom (sjedinjavanjem Sunca i Mjeseca), a vrhovna tri stupnja Samyamom odnosno Raja yogom (kraljevskom yogom). Niyama se sastoji od pet glavnih pravila pridržavanja: 1) Čistoća odnosno jednousmjerenost uma, 2) Zadovoljstvo duha/uma, 3) Askeza odnosno samodisciplina, 4) Proučavanje Istine, 5) Predanost Najvišem.

O


OJAS ŠAKTI : Velika duhovna snaga. Ogromna mentalna moć. Postiže se kroz sublimaciju seksualne energije.

OM : Prazvuk (»U početku bijaše riječ…«), najviša MANTRA, korijen svih MANTRI, BRAHMAN očitovan kao vibracija/zvuk BOGA. Druge mantre (npr. RAM) su imena Boga. OM ili MAHA BIJA MANTRA je izvor svih ostalih glasova i mantri.

P


PADMASANA : Položaj lotosa, jedna od stabilnih pozicija tijela koja olakšava praktičaru ulazak u meditativno stanje svijesti.

PARABHAKTI : Najviši stupanj predanosti.

PARABRAHMAN : Najviša stvarnost.

PARAMATMA(N) : Najviše Jastvo, univerzalna/sveopća duša. Svijest bez forme.

PARAMAHAMSA : Onaj tko je postigao samorealizaciju (aktualizaciju Boga), počasni naslov/titula.

PINGALA : NADI koje se proteže uzduž desne strane kralježnice. Vidi: NADI.

PRAKRiTI : Priroda.

PRAKRiTI ŠAKTI : Stvaralačka sila makrokozmosa (univerzuma). Ta se ista sila u pojedinom biću zove KUNDALINI ŠAKTI.

PRANA : Svuda prostiruća životna energija, sveprostiruća vitalna sila, sveprožimajući suptilni zrak/dah. Prana je najsuptilnija forma energije i identična je s PRAKRiTI ŠAKTI. Ovaj izraz najčešće se upotrebljava za opisivanje energetskih fenomena.

PRANAYAMA : Ovladavanje PRANOM kroz tehnike disanja.

PRARABDHA KARMA : Dio KARME koji se treba odigrati/iskusiti u ovom životu, sudbina.

PRASADA : Posvećena hrana.

PRATYAHARA : Povlačenje pažnje od osjetila, 5. stupanj RAJA YOGE.

PRIYA : Voljeni/voljena.

PURAKA : Udah, faza udisanja tijekom PRANAYAME.

PURNA : Pun, potpun/cjelovit, savršen.

PURUŠA : Čista svijest, najviše Jastvo.

PURUŠARTHA : Trud, napor. Sveukupnost ciljeva ljudskog življenja: Kama (ispunjenje tjelesnih želja), Artha (materijalno blagostanje), Dharma (ispravnost) i Mokša (sloboda).

R


RAJAS : Strast, agresivnost, aktivnost. Vidi: GUNA.

RAJA YOGA : Vidi: YOGA.

RAMA : Utjelovljenje/otjelotvorenje božanskog savršenstva u ljudskom obličju. Personifikacija božanske ljubavi.

RAMAYANA: Jedan od dva najveća indijska epa. Drugi je MAHABHARATA.

RASA : Okus, slast, nektar, hranjivi sok.

REĆAKA : Faza izdisaja tijekom PRANAYAME.

RIŠI : Vidovit čovjek, vidioc. Mudrac, koji je doživio Najvišu Istinu i stalno je ima pred duhovnim očima tj. živi u njoj kao i ona u njemu.

RUPA : Oblik, forma.

S, Š


ŠABDA : Zvuk, riječ.

SADHAKA : Praktičar duhovnih vježbi. Onaj koji traži Boga. Čovjek koji primjenjuje spiritualne upute u svakodnevnom životu.

SADHANA: Nastojanje, duhovna praksa. Metode i putevi za pročišćenje uma/duha te postizanje koncentracije pozornosti. Da bi se KUDALINI ŠAKTI mogla skroz podići neophodna je čistoća tijela, NADIJA i duha. Tome služi Sadhana.

SADHU : Sveti čovjek, svetac.

SAGUNA : Koji se odnosi na pojave, forme; koji ima osobine/oblik, obilježja, atribute.

SAHASRARA : »Lotos s tisuću latica«, statički centar KUNDALINI ŠAKTI. To je statički centar na vrhu glave koji se često pogrešno naziva ćakrom, no ĆAKRE su dinamički centri. Uzdižući se do ovog krunskog/tjemenog centra Kundalini Šakti apsorbira energije sviju šest ćakri. Kad se Šakti posve uzdigne do Sahasrare, pojedinac postiže Nirvikalpa Samadhi tj. stapa se u najvišoj Sebesvijesti.

ŠAKTI : Sila, moć, snaga, energija.

SAMADHI : Najviše stanje svijesti odnosno duboka apsorpcija duha u božanskom tj. u najvišem Ja. Sjedinjenje s božanskom sviješću kad znanje, znalac i predmet znanja postaju jedno; 8. stupanj Raja yoge. Razlikujemo NIRVIKALPA SAMADHI i SAVIKALPA SAMADHI. Savikalpa Samadhi je doživljavanje Boga pomoću forme (s oblikom) pri čemu individualnost ne nestaje skroz već nešto dualnosti preostaje.

ŠAMBHAVI MUDRA : Zurenje (trataka) u centar između obrva.

SAMSARA : Iluzija svijeta tj. svijet kao optok/kruženje sviju bića kroz rođenje, rast, propadanje, smrt, posmrtno stanje i ponovno rođenje. »Kotač« rađanja i umiranja.

SAMSKARE : Otisci u memoriji (vidi: ĆITTA). Svaka želja i misao ostavlja u memoriji impresije/utiske koji se kasnije opet pojavljuju kao sudbina: »Što si sijao, to ćeš žeti.«

SANATANA : Vječno; ono što je bilo, što jest i što će biti.

SANKALPA : Odluka, čvrsta namjera, želja.

SANNYASA : Odvezanost/okrenutost od svijeta. Savršeno odricanje.

SANNYASIN : Čovjek koji živi u svijetu, ali svijet ne živi u njegovom umu. Osoba koja se zavjetovala na celibat i živi jednostavnim i svetim životom. Zakletva celibata mu omogućava »seks«/sjedinjenje sa Svevišnjim Bogom.

ŠANTI : Mir, spokoj, odsustvo misli i želja.

SANTOŠA : Unutarnje zadovoljstvo neovisno od vanjskih okolnosti.

SARASVATI : Vidi: NADI.

ŠARIRA : Tijelo.

ŠASTRA : Sveti spisi kao zbir božanskog autoriteta. Šastre su opći naziv za svete knjige i učenja (upute, savjete, pravila, naredbe, itd.) najviših autoriteta. Vidi: ŠRUTI.

SAT : Istina, Realnost, Apsolutno biće/postojanje.

SAT-ĆIT-ANANDA : Apsolutna istina-svijest-blaženstvo. Apsolutna egzistencija, spoznaja i blaženstvo.

SATGURU : Istinski duhovni učitelj.

SATSANG : Dodir/zajedništvo s istinom, druženje sa spiritualnim divovima (onima koji su realizirali istinu). Prezentacija/isijavanje istine uslijed prisustva duhovno razvijene osobe odnosno pojedinca koji je iskusio Boga ili Istinu. Druženje s čistim i svetim čovjekom.

SATTVA : Čistoća, sklad, svjetlost, znanje, ravnoteža, vrlina.

SATYA : Istina, istinoljubivost.

SIDDHI : Natprirodne sposobnosti. Moći koje se očituju kada se Šakti popne do pete (grlene) ili šeste ĆAKRE. Kad probuđena evolutivna sila djeluje u međuobrvnom/moždanom centru, yogi je kadar demonstrirati sve čarobnjačke moći.

ŠIVA : Rastvoritelj nečistoća. Jedna od brojnih personifikacija Apsoluta. Jedan od simbola najviše svijesti. Šiva simbolizira statički aspekt KUNDALINI ŠAKTI, a Kundalini Šakti dinamički aspekt Šive odnosno Apsoluta.

SO HAM : »To sam ja«, jedna od MANTRI u VEDANTI.

ŠRADDHA : Povjerenje, samopouzdanje; vjera u put, učitelja, u sebe.

ŠRUTI : Otkrivenja (doslovce: ono što je čuto). Šruti-ji su najviša klasa svetih spisa, uključujući Vede. Niža klasa su smriti-ji (doslovce: sjećanja). Zbirni naziv za svete spise su ŠASTRE.

SUKŠMA : Suptilno, astralno.

ŠUDRA : Radnik, pripadnik kaste koja služi Bogu svojim radom.

SURYA : Sunce.

SURYA NAMASKARA : Pozdrav Suncu.

SUŠUMNA : Centralni energetski meridijan koji se proteže unutar kralježnice. Vidi: NADI.

SUTRA : »Nit«, izreka.

SVADHISTHANA ĆAKRA : Energetski centar u predjelu spolnih organa. Vidi: ĆAKRA.

SVADHYAYA : Čitanje i studij svetih tekstova.

SWADHARMA : Osobna DHARMA. Prava i dužnosti kaste (VARNA) i AŠRAME (životnog stadija, razdoblja u kojem se netko nalazi u životu s obzirom na svoju kronološku dob tj. mladost ili starost).

SWAMI : SANNYASIN koji nije ograničen ni na jednu vjeroispovijest. Gospodar. Koristi se da označi Boga kao ‘Gospodara’; također za spiritualnog učitelja, bilo da je postigao ili nije ma koje više stanje. Može se upotrijebiti i kao izraz poštovanja, a da bi se to naglasilo na kraju dodajemo sufiks JI: SWAMIJI.

T


TAMAS : Tama, neznanje, tromost/inercija.

TAPAS (TAPASYA, TAP) : Toplina, askeza, stroga samodisciplina. Vježbe za savladavanje egoizma i uklanjanje identifikacije s tijelom.

TATTVA : Element, bit, načelo.

TAT TVAM ASI : To si ti : MANTRA u VEDANTI.

TITIKŠA : Izdržljivost, čvrstina, odvažnost.

TRATAKA : Tehnika fokusiranja očiju na neki objekt, mjesto ili točku. Npr. zurenje u centar između obrva s punom pozornošću i bez ikakvih misli. Također postoji i unutrašnja trataka u kojoj se praktičar koncentrira na neki imaginarni entitet.

TURIYA : Sinonim za NIRVIKALPA SAMADHI koji je potpuna budnost u dubokom snu tj. stanje totalne svijesti, četvrto stanje svijesti

U


UDDHIYANA BANDHA : Tehnika Hatha yoge koja se prakticira za vrijeme zadržavanja daha nakon udaha (ili nakon izdaha) potiskivanjem abdominalnog zida (trbušne stijenke) prema kičmi i istovremeno prema gore kako bi se pojačao uzlazni tok životne energije.

UPANIŠADE : Vidi: VEDANTA.

UPARATI : Odustajanje od želja.

UTPATTI : Stvaranje.

V


VAĆANA : Govor.

VAIRAGYA : Odricanje, nevezanost za svjetovne želje.

VAIŠYA : Pripadnik kaste poljoprivrednika i trgovaca. Njihova je DHARMA skrb za materijalno blagostanje vlastite obitelji i šire zajednice.

VANAPRASTHA : Onaj koji živi povučeno. Treći životni stupanj, stadij (vidi AŠRAMA) kada je bračni par predao svu odgovornost djeci, a zatim se (jedan ili oboje) povuku u osamu radi SADHANE.

VARNA : Kaste. Prirodna sklonost ljudi da se udružuju u grupe u skladu s afinitetima i nivoom svjesnosti. »Jednak sa jednakima.« Prema nivou kreativnosti/sposobnosti razlikujemo četiri staleža: Brahmana (bogoosobe), Kšatriya (ratnici/junaci i oni koji vode tj. upravljaju za opću dobrobit), Vaišya (koji doprinose većinom kroz povećanje materijalnog blagostanja zajednice) i Šudra (oni koji pomažu drugima pretežno fizičkim radom/služenjem).

VASANA : Skrivene želje tj. latentne sklonosti koje imaju tendenciju da se očituju/pokažu. Utisci prošlih percepcija u podsvijesti, pritajeni dojmovi

VEDE : Spoznaje vidovitih. Otkrivenja mudrih. Najstarije indijske predaje koje su kasnije dobile formu svetih zapisa.

VEDANTA : Jedan od šest sustava indijske filozofije, posljednja poglavlja VEDA poznata i kao učenja UPANIŠADA.

VIDYA : Znanje, nauk.

VIJNANA : Znanost, učenje.

VIŠNU : Bog kao sveprožimajući održavatelj i zaštitnik univerzuma.

VIŠUDDHA ĆAKRA : Centar pri dnu grla.

VIVEKA : Sposobnost razlučivanja.

VRITTI : Val, vrtnja, vrtlog; u yogi pokreti uma koji smetaju yogiju. Vidi: ĆITTA VRiTTI.

Y


YAMA : Prvi stupanj Aštanga (=osmerostruke) yoge čijih se prvih pet stupnjeva nazivaju Hatha yogom (sjedinjavanjem Sunca i Mjeseca), a vrhovna tri stupnja Samyamom odnosno Raja yogom (kraljevskom yogom). Niyama se sastoji od pet glavnih pravila uzdržavanja: 1) Ne-nasilje proizašlo iz ljubavi prema drugima kao prema samom sebi, 2) Istinoljubivost tj. uzdržavanje od laganja, 3) Ne-krađa tj. ne-skrivanje istine, 4) BRAHMAĆARYA, 5) Nevezanost.

YANTRA : Simbolički geometrijsku crtež.

YOGA : Jedinstvo i načini ostvarivanja Jedinstva. Sjedinjenje ograničenog Ja s neograničenim. Duboka koncentracija ili upijenost/apsorpcija uma u svenadilazeće onostrano. Povezivanje duha/uma s najvišim Ja. S obzirom da um/duh ima četiri osnovne sposobnosti (htjeti, osjećati, misliti, sabrati se) praktičar/aspirant može imati težište (fokus ili naglasak) na nekom od četiri glavna puta:

* Karma yoga tj. put nesebičnog rada. Rad posvećen Bogu, u kojem ne brinemo o rezultatima, sredstvo je približavanja Bogu. Za Karmija (Karma-yogija) cilj je jednako bitan kao i sredstva/načini njegovog ostvarivanja, on radi zbog rada samog.
* Bhakti yoga je put predaje Bogu s ljubavlju. Bhakta (Bhakti-yogi) svoj prirodni osjećaj ljubavi okreće/usmjerava prema Bogu. Bhakti smatra sudbinu od Boga danom i ne odupire joj se. »Neka se Tvoja volja obistini.«
* Raja yoga je kontrola uma kroz mentalnu koncentraciju ili sabranost pozornosti. To je vrlo sistematski i najznanstveniji put ovladavanja umom.
* Jnana yoga je praktična filozofija. Jnani (Jnana-yogi) stalno razlučuje stvarno od relativnog i odbacuje relativno/neistinito tj. nalazi utočište u Istini/Realnosti. Uz pomoć razuma Jnani odbacuje svoje lažno Ja te nadišavši (čak i) sam razum otkriva svoje istinsko Jastvo.

YOGA NIDRA : Yogijska relaksacija odnosno svjesno (budno, lucidno) sanjanje yogija.