Skip to main content

Trojstvo Sai mantre, Sai yantre i Sai tantre čini suštinu štovanja i kontemplacije o Sai avataru. Tri gāyatrī mantre posvećene Śrī Sathya Saiju objašnjene su u knjižici ”Saitri”, što je složenica koju je dao Bhagavān Baba (objavljena je i u teluškom izdanju Sanathana Sarathi, rujan 1999.). Sathya Saijeva sveta moćna dijagramska yantra objašnjava  o Śrī Sai cakri ili yantri. Ovo se poglavlje bavi trećim aspektom, odn. Śrī Sai tantrom.

Sai Tantra se sastoji od načela prakse ili načina Sai štovanja. Ona u glavnim crtama prikazuje korake unutarnjeg prihvaćanja (internalizacije) Saijeve ljubavi i drugih moći. Takvo unutarnje prihvaćanje je i preduvjet za vanjsko širenje Sathya Saijeve poruke za opće dobro čovječanstva. U svome vanjskom značenju tantra predstavlja priručnik za štovanje. Tantra śāstra, znanost o tantri, ustanovljuje da se takvo štovanje, općenito uzevši, sastoji od 4 elementa, a to su: vijñāna (mudrost ili metafizika), dhyāna (meditacija), karma (postupci ili procedure) i carya (svakodnevna praksa i iskustvo).

Bhagavān Baba pridaje više važnosti unutrašnjem poniranju nego ritualima ograničenima vanjskim postupcima. On stavlja naglasak na iskustvo koje se temelji na stvarnoj praksi, a ne na rituale ili filozofiju. S tog stajališta, Sai vijñāna znači njegovanje spokojstva i sjedinjujućeg ili ujednačenog pogleda, s univerzalnim uvidom i gledištem pod motom ”VOLI SVE – SLUŽI SVIMA”.
Sai meditaciju obilježava prakticiranje Božanske ljubavi (daiva prīti). “Bog je ljubav, stoga živite u ljubavi”, kaže Baba.

Moralnost društva (sanga nīti) suština je Sai karme. Nesebično služenje potrebitima, s ljubavlju i bez ega, put je svakodnevnog djelovanja ili Sai carye. Navedena četiri elementa moguća su samo ako ispod površine postoji strah od grijeha (pāpabhīti).
Lalitasahasranāma ili tisuću imena univerzalne Božanske Majke kaže da joj je lako prići ili je dosegnuti iznutra, kroz poniranje, no da ju je teško dokučiti kroz vanjsko štovanje. Kao što Baba kaže, naše životno putovanje započinje u carstvu prirode (prakŗti) i pretvara se u vezanost za svjetovne aktivnosti ili pravŗtti.

Odatle moramo iskoračiti u nivŗtti, odn. unutrašnje odvezivanje od svjetovnosti i zatim ući u kraljevstvo nevezanosti – u čisto duhovno transcendentalno ili turīya stanje. Stoga bismo se u Sai duhovnosti trebali postupno kretati od uobičajenog ritualističkog štovanja prema kontemplaciji o Vrhovnom sebstvu, čije je zemaljsko utjelovljenje zadnja Božanska pojava – Śrī Sathya Sai Baba.

Svako pojedinačno svjesno biće spojeno je također i s kozmičkom razinom. Kolektivna makrokozmička razina svih fizičkih tijela (viśva) naziva se virāt, sveukupnost svih suptilnih tijela naziva se hiranyagarbha, a sveukupnost kauzalnih tijela (prājna) naziva se Īśvara. Budno stanje (jāgratha avasthā) je posljednje stanje u involucijskom slijedu. Kad se mi, kao pojedinačna svjesna bića, spojimo s kozmičkom božanskom razinom tih triju oblika, poistovjećujemo se sa svojim izvorom i postižemo naglo oslobođenje od beskrajnog kruga rađanja i smrti (kramamukti).Treba primijetiti da Baba ne smatra samo sebe ātmāvatarom (utjelovljenjem ātmana), nego i sva svjesna živa bića koja posjeduju atmičku moć, makar i u latentnom obliku.

Božanske yantre uglavnom su smještene unutar kvadrata. To se zove Bhūpura, Merupura ili Kailāsapura – “Vrhovni duhovni grad”. To je kozmička pozornica ili oltar, ograđeni prostor, na kome se odvija skladna igra pojedinačnih, kolektivnih i kozmičkih sila. Bhūpura od pamtivijeka odjekuje zvučnim vibracijama Om-a, izvora svih energija. To je zvučno očitovanje parabrahmana, Vrhovnog načela vječne Univerzalne, Apsolutne ili Čiste Svijesti. Om je prvobitni zvuk, Zvuk svih zvukova, jedinstveni bezvučni zvuk, zvuk tišine.

Središnja točka je Najviša Svjetlost u srcu svetišta. Ona je zatvorena u istostranični trokut, čije tri strane predstavljaju “Sathya , Śiva, Sundara” – Istinu, Dobrotu i božansku Ljepotu. To su trostruki duhovni prosvjetljujući poticaji, koji zrače prema van iz središta yantre i tako posvećuju cijelu Sai mandalu, odn. Sai duhovno polje ili područje, koje se sastoji od devet prostora (nava āvarana), od kojih svaki obuhvaća/sadrži Sai načela. Sai duhovno područje između vanjskog opsega kvadrata i unutrašnjeg trokuta omeđeno je s tri kruga, duž kojih su upisane tri Sai gāyatrī (koje je Baba nazvao “Saitri”) .

Ova Yantra je ključ za razumijevanje bîti Sathya Sai avatara. To je moćni plan ili prikaz Sathya Saijevog duhovnog područja, suptilni izraz Saija u Vedskoj terminologiji. To je složeno multi-metričko oslikavanje Saijeve duhovnosti. Ova je cakra pripremljena u sveto doba brahma muhūrte (rano svitanje) u ponedjeljak, 11.listopada 1999.

G.V. Subba Rao


 

Join the discussion 2 komentara

Komentiraj