Skip to main content

Materija vječno evoluira, svijest također, ne samo od jedne ćelije ili amebe, već od nemanifestiranog do manifestiranog stanja. To su jedine dvije dimenzije u kojima borave materija i svijest. Prvo je sve bilo nemanifestirano, a onda se manifestiralo. Cjelokupna kreacija ima samo jedno jezgro, a ne dva.
Imamo tri  kategorije ovog univerzuma. Sve što vidite – Sunce, Mjesec, zvijezde, solarne galaksije, konstelacije, oblaci, mora, planine; sve je to sačinjeno od ova tri faktora – vremena, prostora i materije. Kada se vrijeme i prostor susretnu u jezgru materije, nastaje eksplozija. Ova eksplozija izbacuje milione i trilione čestica magline u fizički univerzum. Te čestice kasnije postaju zvijezde i naša Zemlja je jedna od tih maglina.
Ovo se odigrava u vanjskom svijetu milionima i milionima godina i nastavit će se događati vječno. Ista stvar se događa i u nama kada vježbamo koncentraciju i meditaciju. Meditacija nije tek psihološka vježba. Neki od vas su profesori; vi proučavate psihologiju, a onda zamišljate da je meditacija psihološka vježba. To nije istina. U meditaciji vi baratate energetskim silama. Kada se koncentrirate na plamen svijeće, na neku točku, na svog gurua, na kršnu, šivalingam, na centar u srcu ili između obrva, ono što se u stvari događa je sjedinjavanje vremena i prostora.

Što je vrijeme, što je prostor? Dali ste o tome ikada razmišljali ili niste imah vremena   misliti o vremenu. Vrijeme je koncept uma i vi živite unutar njega, To nije samo vrijeme u grubom smislu, jedan sat, dva sata, tri sata itd. Cio univerzum je kao pramaterija, sličan jajetu. Gornji i donji pol su dva različita pola energije. Jedan se naziva pozitivnim, a drugi negativnim polom.
U tantri ih  zovemo Šiva i Šakti, a u fizici prostor i vrijeme. Vrijeme je jedan pol materije, a prostor drugi. Vrijeme i prostor su dvije različite dimenzije energije koje se moraju sjediniti. Kada se vrijeme i prostor približavaju jedno drugom, oni putuju sa suprotnih krajeva ka centru da bi se susreli u jezgru. Što je to jezgro? U fizici se ono naziva centar materije, točka iz koje se manifestira objekt.

Imamo tri aspekta kreacije – vrijeme, prostor i objekti.
Vrijeme je u relaciji sa objektom i objekt je u relaciji sa vremenom, a oba su u relaciji sa prostorom. Vrijeme, prostor i objekt su međusobno povezani i to se naziva kreacija. I naši naučnici su došli do istog zaključka, odnosno do tajne cjelokupne kreacije: materija, minerali, biljno carstvo, kisik, vodik itd, vidljivo i nevidljivo, nisu ništa drugo nego posljedica jedinstva vremena i prostora ili pozitivnog i negativnog pola energije. Osnovna je supstanca svemira svjesnost. Sama materija bila je, jednostavno, misao koja postoji – najprije kao energija, a onda kao materija. Jer materija je samo energija na grubljoj razini ostvarenja.  Kao što misao prethodi akciji, tako materija poput te protežne sfere svjetla, ispunjava prostor koji su misli za nju stvorile.  Ovo je vrlo jednostavno razumjeti.
Sve se sjedinjuje. Ovo se događa sa svim stvarima u ovom svijetu i dovodi nas do zaključka da je kreacija rezultat jedinstva pozitivnih i negativnih oblika energije. Primjenjujući ovaj princip, možete uočiti da i kada meditirate, vi stvarate neko jedinstvo.
u meditaciji se događa jedinstvo uma i prane, mentalne sile i vitalne sile. Ove dvije sile u našem tijelu su predstavljene kao ida i pingala nadiji, sunce i mjesec, Šiva i Šakti, U kozmičkim razmjerima, Šiva i Šakli su odgovorni za bezbrojne forme kreacije, pa lako i u ljudskom životu, muški princip je Šiva, a ženski Šakti. Kroz njihovo sjedinjavanje mi nastajemo.
Rečeno je da se ne samo ovo tijelo i um, već i cio ovaj ogromni univerzum može pretvoriti u energiju u bilo kom trenutku. Materija je jedna gruba manifestacija energije. Ne bi trebalo vidjeti suštinsku razliku između materije i energije.
Tantrički filozofi su također vjerovali i govorili da je materija jedno stanje energije i da je energija jedno stanje u evoluciji materije.

Stoga, sa naučne tačke gledišta, a isto tako i sa tantričke i jogičke tačke gledišta, moramo doći do jedinstvenog zaključka, razumijevanja i realizacije, a to je da mi nismo samo kombinacija mesa, krvi i kostiju. Svaka misao, svaka akcija i svako osjećanje je napunjeno energijom.  Treba  razumjeti svaku akciju, svaki izražaj, svaku misao u terminima ove elektromagnetne sile. Naučnici su došli dotle i shvatili da čak i ova atmosfera koju vidite između mene i vas, nije samo zrak. Postoji elecktromagnctno polje koje povezuje vas, mene i sve ostalo u cjelinu. To znači da svaki djelić kreacije nije ništa drugo do kalup energije, šakti.


Vrijeme je energija i prostor je energija i oni predstavljaju pozitivan i negativan pol energije, plus i minus. Dokle god su ova dva pola odvojena, ništa se ne dešava. Ali  za vrijeme vaše jogičke prakse ili za vrijeme bilo koje prakse sjedinjavanja, bilo koje prakse koncentracije koja donosi usredotočenost, ova dva pola energije koja su u suprotnosti, kreću se ka nukleusu.
Sa svake strane jajeta, vrijeme i prostor se približavaju i konačno se susreću u jednoj određenoj točki. Kada se sjedine, dešava se eksplozija i ta eksplozija je poznata kao buđenje i manifestacija kundalini.
Ova kundalini je izvor primalne snage, uspavane, vječne sile koja je u čovjeku inherentna milionima i milionima godina. Po tantri i jogi, mi nismo rođeni po prvi put, niti ćemo zauvijek umrijeti.

Kada se svijest manifestira, ona nije postala samo čovjek ili konj, ameba ili biljka, već je prvo postala polje energije.
Na taj način se prirodna evolucija odvija milionima godina. Univerzum je, postojao pre nego što se ova Zemlja rodila; svijest je postojala prč nego što je ova Zemlja nastala. Od samog početka, ova evolucija se odvija i upravo kroz tu evoluciju, spektar kundalini, sjeme kundalini, jezgro te šakti. također se seli iz jednog carstva u drugo, iz jedne vrste u drugu, iz jedne inkarnacije u drugu, ali još uvijek ne kao potpuno manifestirano.
Tek kada čovjek razvije svjesnost vremena i prostora, javit će se i mogućnost buđenja Šakti.. Širom svijeta postoji hiljade i hiljade inteligentnih životinja – delfini, kitovi, konji, psi, slonovi, ali sve one još uvijek nisu razvile tu svjesnost koja može da pojmi vrijeme i prostor. Svjesnost vremena i prostora je poseban kvalitet koji imaju jedino ljudska bića. Tako se u tantri ekspanzija uma može postići spiritualnom praksom.Iako materija ima granice, svjesnost je nema.  Takav je svemir beskrajan jer je kapacitet svjesnosti beskrajan.
Ove dvije energije svijest i materija žive i rade zajedno u potpunoj slozi. Dokle god su materija i svest sjedinjene, postojanje se nastavlja po određenom šablonu, ali praksom tantre možete odvojiti materiju od svesti, prakriti od puruše ili Šakti od Sive. Tada se javlja buđenje. Ono čega smo svjesni unutar sebe je kombinacija ova dva. Svjesni smo materije -materijalnog tijela i uma – ega, čula i objekata percepcije. Svjesni smo svih ovih dijelova istovremeno.

Praksom tantre, svijest se povlači od svih tih dijelova i centrira u jednoj točki, osjećaju “ja”. To je odvajanje prakriti (materije) od puruše (duha), i to je tantra.

Vrijeme nas ne može odvesti van vremena, kao što nas prostor ne može izvesti van prostora. Sve što dobivamo sa čekanjem je samo čekanje. Apsolutno savršenstvo je ovdje i sada, nije u nekoj budućnosti, bližoj ili daljoj. Tajna je u djelovanju, ovdjde i sada. Vaš stav, ponašanje je ono što vas zasljepljuje prema vama samima.
Ono u kome borave sva bića i koje boravi u svim bićima, koje je davalac milosti svima, Svevišnja Duša Univerzuma, Neograničeno Biće. Ono što sve prožima, koje ništa ne prevazilazi, i koje, kao univerzalni prostor oko nas ispunjava sve potpuno iznutra i izvana, taj Svevišnji Jednorodni Brahman – to je tvoja umjetnost.

 

Sav ovaj svemir, pokretni i nepokretni, nastao je iz Inteligencije.   Kao što prostor prožima neki oblik unutar i vani, slično tomu unutar i van ovoga stalno mijenjajućeg svemira postoji jedan Univrzalni Duh, Svijest. Kao što se prostor, koji prožima pet lažnih stanja materije, ne miješa s njima (tim stanjima), tako se i Svijest (duh) ne miješa s ovim uvijek mijenjajućim svemirom (već ga samo prožima).

Komentiraj