Skip to main content

Tantra šastra je tajna i vrlo moćna nauka u indijskoj okultnoj tradiciji. To je nauka koju su Indijci provodili stoljećima i još uvijek je provode.
Iako je ova nauka bila podvrgnuta raznim teškoćama i potiskivanjima s vremena na vrijeme zbog različitih krivih shvaćanja i tvrdnji, ona još uvijek živi i prolazi kroz razne nesreće i podvrgavanja zahvaljujući svom: izvornom djelovanju i metodi otkrivanja psihičkih područja.

Tantra šastra u cjelini predstavlja sistem koji se bavi sredstvima, načinima i primjenama koje se tiču individualne moći i znanja za koje se kaže da leže u dubinama ljudske svijesti.
Obično se misli da samo sannyasin, ili pustinjak, ili apstinent (brahmaćarin, onaj koji se pridržava celibata), ili onaj koji se odrekao svega može posjedovati psihičke moći a da običan obiteljski čovjek, kućedomaćin nema pristupa ovim moćima, koje pripadaju dubljim nivoima svijesti.
Ali tantra šastra hrabro tvrdi da ni hrana, ni karakter, ni društveni odnosi, ni bračni ili emocionalni život ne stoje čovjeku na putu (ne sprječavaju ga) da razvije takve visoke moći. Dok je jedan ogranak propagirao isključivi kult renuncijacije (odricanja, napuštanja) da bi se razvile te moći i viša svijest, drugi su vjerovali da normalni tok života ne predstavlja nikakvu prepreku na putu probuđenja dublje svjesnosti. Ovaj drugi ogranak postepeno će razvio u tantra margu dok se prvi razvio u kult yoge.

U tantra šastri   nalazimo da je svaki postupak , svaka vježba, sva praksa isprepletena, kombinirana i u skladu sa stavovima i ponašanjem prosječnog čovjeka. Postoji jedna naglašena nota da se slijedi prirodni tok života te se zato vino, meso, ribe, odnosi, mantre  prihvaćaju u općoj strukturi šastre. Ta napadna i začuđujuća struktura tantra šastre, koja je vrlo krivo shvaćena, na snažan i smion način razjašnjava da upotreba gore navedenih stvari ne stvara nikakvu prepreku za buđenje šakti, već, štoviše, pomaže.

Ljudi su uglavnom etički samo intelektualno. To stanje prevladava u svim dijelovima svijeta. Intelekt je zamagljen takozvanom etikom svijeta.
A istovremeno svatko krši tu filozofiju. Veliki postotak stanovništva na zemlji neprekidno se upušta u ono što smatra ne-etičkim i nemoralnim te prema tome bez izuzetka pati od agonija koj je sam izmislio. Tu je izvor psiloloških i psihosomatskih oboljenja.
Tantra savjetuje slijedeće: zašto te stvari smatrati nemoralnim i ne-etičkim, i zašto ih ne prihvatiti i produho­viti? Kad znate da svi žive jednim određenim načinom života i uživaju u vinu, ženama, mesu i slično, od kakve je koristi tražiti od njih da se svega odreknu bilo iz straha od pakla ili da bi došli do raja? Sigurno je da ni strah od pakla ni  žudnja za rajem ne; mogu prisiliti čovjeka da se odrekne životnih radosti i užitaka; štoviše, to samo stvara konfliktne  psihološke barijere u čovjekovoj ličnosti. Stvar je u tome kako da čovjek upotrebi ove i druge prirodne izraze individualne svijesti za postizanje višeg probuđen ja. Upravo tantra Šastra ima  točno određene metode, tehnike i pravila za provođenje onih pet stavki, metode koje su nepoznate mnogim mističnim tradicijama u analima drevne i suvremene povijesti.

Ni u bhakti šastri se ne uskraćuje normalan tok života ni zahtjevi prirode već se oni kombini­raju i usklađuju sa životom. Ako u tom svjetlu pogledamo tantra šastru vidjet ćemo da je to sretna kombinacija okultnih tehnika i devocijskih stavova; kao takvu, nužno je potrebno da se paralelno sa okultnim ceremonijama i ritualima praktikant predaje šakti, božanskoj energiji.

Glavno božanstvo tantra Šastre je Devi, takozvano žensko božanstvo, kojem se predano posvećuju sve mantre, mudre i drugi elementi štovanja. Sve se provodi u duhu totalne predanosti i devocijske žrtve, uključujući čin kupanja, oblačenja, sjedenja u stavu za štovanje, uključujući i žrtvovanje različitih predmeta, žrtvovanje živo­tinja, skupni život sa mužem, ženom ili partnerom, prihva­ćanje ponuđene ( žrtvovane ) hrane , kao i mnogi drugi postupci; sve se to provodi u duhu totalne predanosti.

Šezdeset i četiri tantre su prema tome, skrojene tako da odgovaraju svima. Kaže se, naime, da su postojali tantrički rituali, izvođeni najčešće u tajnosti, u kojima su sudjelovali pripadnici svih kasti i smatrali se jednakima, te u  kojima se uživalo u pet stvari koje počinju na slovo M  (panća-makara), madva (alkohol), mamsa (meso), matasa (riba),mantra (ili po nekima: mudra), te maithuna (seksualni odnos).   Uz to je štovano i pet elemenata koji ovima mistično odgovaraju, raznolikim temperamentima i pojedincima koji koračaju, posrću i napreduju na različitim stupnjevimi evolucije Također se štovano i 5 elemenata koji ovima mistično odgovaraju.

Cilj svih tantričkih sistema je isti, a to je da se razvije i izrazi matri aspekt (majčinski aspekt), koji je vjerojatno jezgra i centar sveukupne svijesti u živim bićima. Aspekt majke označava centralnu sferu indi­vidualne svjesnosti koja je šakti ili energija. Tantra šastre se ne zapliću u takozvani majčinski instinkt, niti je njihov cilj da razviju emocionalni majčinski kompleks. Riječ; matri simbolizira najveću moć u čovjeku a ne samo majku u uobičaje­nom smislu.
Tantrici su štovaoci Šakti, što bi bilo ispravno reći čak i u slučaju onih koji štuju Sivu ili Višnu-a.

Što je to šakti?
Šakti je veliki proces koji leži skoro uznemireno u najdubljoj sferi individualne svijesti sposobne da stvara, napreduje i uništava. Tov.je ona moćna svjesnost u čovjeku koja za sada leži uspavana.

Gdje je ta šakti?
U svemu. Ona je lijeva polovica Sive. Šiva je prana, Šakti je energija. Šiva je jezik, Šakti je moć govora. Šiva i Šakti žive i kreću se zajedno, ali Šiva se ne može materijalizirati u akcije  i stvari bez aktivne suradne i spajanja sa Šakti. Prema tome, šakti je predmet tantra šastri, bez obzira da li se radi o šakta tantri ili šaiva tantri. Iako se šakti prikazuje u ženskom obliku, naziva božicom i opi­suje kao prekrasna žena, tantre jednoglasno izjavljuju da je šakti jedna sveprožimajuća i sve-obuhvatna prisutnost (ili egzistencija), kako u svecu tako i u grešniku, u muškarcu i u ženi, u vjerniku i u nevjerniku.

Tantra šastra ima razrađen i vrlo određen plan za manifestiranje ove transcendentalne prisutnosti u svakom pojedincu putem mantri, yantri, kriya, devata, mudri, te uključujući i pet najviše krivo shvaćenih sastojaka tantre. Ti razrađeni i definirani sistemi tantre koriste se sa bi se razvila .dublja individualna svjesnost na vanjskom nivou tako da se mogu aktivirati nad-fizičke sposobnosti. Mantre imaju namjenu da stvore sistematske vibracije, yantre imaju za cilj da zgusnu i učvrste energiju, a druge kriye da probude psihičke centre u čovjeku
centre u čovjeku.

Komentiraj