Skip to main content

Ako postoji Bog, taj Bog mora biti i materijalni i djelatni uzrok univerzuma. Ne samo da je On kreator, već je On i kreirano.Kako je to moguće? Bog čisti duh da postane univerzum? Da, moguće je, ali prividno. To što svi ljudi u neznanju vide kao ovaj univerzum, ustvari ne postoji.

Što ste vi i ja i sve ove stvari koje vidimo?.Postoji samo jedno postojanje, Beskonačno,Vječno, Blaženo. U tom postojanju mi sanjamo sve ove različite snove. Atman je to što je izvan svega, beskonačno izvan znanog i saznanog: u i kroz TO vidimo ovaj univerzum.

TO je jedina stvarnost. To je sve minus ime i forma. Vedantisti “TO” ne zovu On ili Ona. No, zbilja je da duša nema pola. Ljudi koji su u iluziji, vide sve u različitostima, odvojeno vide ženu ili muškarca, ali živi bogovi vide sve kao jedno. Sve i svako je Atman-jedno-jastvo., čisto, vječno blaženo.Vi i ja smo jedno. Ne postoji dva, već svuda samo jedno Beskonačno Postojanje iz kojeg je sve ovo kroz ime i formu nastalo.Kako znati znalca? Kako možete vidjeti svoje jastvo (sebstvo)? Vi možete vidjeti samo svoju refleksiju. Tako je sav univerzum refleksija tog Jednog, Vječnog Bića, Atmana.

Sav univerzum je jedinstveno jedno postojanje, fizički, mentalno, moralno i spiritualno. Postoji samo jedna Duša univerzuma, a ne dvije. Ona niti odlazi, niti dolazi. Ona nije rođena, niti umire, niti se inkarnira.Kako ona može umrijeti? Gdje može otići? Svi ti rajevi, sve te zemlje, sva ta mjesta, su uzaludne imaginacije uma. Sve to ne postoji, nikad nije postojalo u prošlosti i nikad neće postojati u budućnosti. Ja sam sveprisutan, vječan, beskonačan Jedan. Što god postoji je jedno. Ne može postojati mnoštvo. To je ono što vidi znanost i znanje.

Neznanje vidi mnogostrukost. Znanje ostvaruje jedno. Znanost je smanjivanje mnoštva na jedno. Čitav je univerzum demonstriran u jednom. Ta je znanost nazvana znanošću vedante. Čitav univerzum je jedno. Imamo, dakle, sve te različitosti i vidimo ih – ono što nazivamo pet elemenata: kruto, tekuće, plinovito, svijetlo, eterično. Meditacija sve raščlanjuje u krajnju stvarnost – duh. Kruto se otapa u tekućinu, tekućina u plin, plin u eter, potom um, a um nestaje.

Sve je duh. Imaginacija dolazi putem postupka imaginacije. Prolazite kroz sve te postupke pročišćenja elemenata – čineći da se jedan rastvara u drugi, taj opet u sljedeći viši, ovaj u um, um u duh i tada ste duh. Ovdje se nalazi velika masa gline. Iz te gline ja sam modelirao malog miša, vi malog slona. Obje su glina. Rastalite oba. Oni su suštinski jedno. Duša je nepromijenjeno Jedno, Besmrtno, Čisto; Jedno navijek blagoslovljeno.

Nemoguće je pronaći Boga izvan nas samih. Naše vlastite duše pridonose čitavoj božanstvenosti koja je izvan nas. Mi smo najveći hram. Objektivizacija je samo blijedo oponašanje onog što vidimo u sebi.

 

Komentiraj